Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Alle ereloonstaten zijn binnen de 30 dagen betaalbaar te Kortrijk. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een intrest van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn de rechtbanken te Kortrijk of een andere rechtbank naar keuze van de advocaat bevoegd. Tenzij anders is overeengekomen bestaat de contractuele relatie enkel tussen de cliënt en respectievelijke de advocaat en de professionele eenpersoonsvennootschap met uitsluiting van elke andere partij. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Gegevens m.b.t. deze verzekering zijn te verkrijgen op eenvoudig schriftelijk verzoek.

Show Comments